ارزیابی کشت مخلوط

  • توسط الهام امامی
  • ۱۳۹۸-۰۵-۱۲
ارزیابی کشت مخلوط ، وزن دانه ، افزايش تعداد بذر سبب كاهش وزن متوسط دانه

ارزیابی کشت مخلوط

از دیگر عوامل موثر دز ارزیابی کشت مخلوط شامل:

وزن دانه

گيتارد و همكاران اظهار داشتند كه افزايش تعداد بذر سبب كاهش وزن متوسط دانه در گندم شده است كربي نيز همين اظهار را در جو گزارش كرده است.

ذوالفقاري درمقايسه ميانگين تيمارهاي تراكم بذر ملاحظه گرديد كه بالاترين وزن دانه با ۴۸% گرم متعلق به تراكم ۴۰۰ بذر و پايين‌ترين وزن دانه ۴۶% گرم به تراكم ۴۵۰ بذر است كه اين تفاوت معني‌دار نمي‌باشد.

مطالعات ايوانز مبتني بر اين است كه وزن دانه در ارقام جديد گندم تحت تأثير تراكم بوته قرار نمي‌گيرد. اين مطلب نظركايرباي را كه بيان نموده بود وزن دانه با افزايش تراكم تراكم سريعاً كاهش مي‌يابد را رد كرد.

به عقيده ايوانز عكس‌العمل افزايش وزن دانه گندم در ارقام مختلف و در تراكم‌هاي بالا متفاوت بوده داراي روند خاصي نمي‌باشد.

ذوالفقاري در مقايسه ميانگين تيمارهاي تراكم بذر اين نتايج به دست آمده كه تراكم ۴۰۰ بذر با ۶۶/۳ گرم بالاترين و تراكم ۳۵۰ بذر با ۱۱/۴۳ گرم كم‌ترين وزن هزار دانه را داشته‌اند كه تفاوت ذكر شده معني‌دار نيست.

محمدي با انجام آزمايش در شرايط ديم اعلام كرد كه با افزايش تراكم وزن دانه نخود در آن كاهش مي‌يابد.

داينارد و مولودن نيز با بررسي عكس‌العمل واريته‌هاي مختلف با تراكم‌هاي مختلف و دانكن با مطالعه رابطه بين تراكم ذرت و عملكرد و هانوي با بررسي چگونگي توسعه گياه ذرت همگي به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش تراكم وزن دانه كاهش مي‌يابد.

مرادي وزن هزار دانه تيمار تراكم بذر ملاحظه كرد كه بالاترين وزن هزار دانه متعلق به تراكم ۳۵۰ بذر با ۴/۴۲ گرم و پايين‌ترين وزن هزار دانه متعلق به تراكم ۴۵۰ بذر با / ۴۳ گرم مي‌باشد.

ارتفاع بوته

تلوکبر و همکاران گزارش نمودند كه تراكم به طور معني‌داري ارتفاع بوته را تحت تأثير قرار مي‌دهد و ارتفاع گياه در تراكم بالا افزايش مي‌يابد.

ذوالفقاري در مقايسه ميانگين تيمارهاي تراكم بذر اين نتيجه به دست آمد كه بيشترين ارتفاع بوته مربوط به تراكم ۴۵۰ بذر در متر مربع است با ۴/۱۰۰ سانتي‌متر ارتفاع بوته و كمترين ارتفاع بوته با ۱/ ۹۹ سانتي‌متر مربوط به تراكم ۳۵۰ بذر در متر مربع است كه تفاوت ذكر شده معني‌دار نمي‌باشد. براي چنين اظهار داشت كه استراتژي گياه در تراكم‌هاي بالا كاهش شاخص‌هاي فرعي و افزايش ارتفاع بوته است با وجود اين در برخي از آزمايش‌ها ارتفاع بوته در تراكم‌هاي بالا كاهش مي‌يابد كه علت آن را رقابت شديد بوته‌ها در اين تراكم ذكر كرده‌اند با افزايش تراكم ارتفاع بوته افزايش پيدا كرده است. در وضعيت تراكم بالاي بوته سايه‌اندازي ايجاد شده و ساقه‌ها اتيوله Etiolation مي‌شوند. احتمالاً اثر سايه‌ ناشي از افزايش ميزان اکسین است كه به نظر مي‌رسد اين اثر در حضور جيبرلين تشديد مي‌شود.

لمرل و همكارانش بيان كردند كه همبستگي ارتفاع بوته گندم و قدرت رقابتي ممكن است تحت تأثير علف هرز، تراكم و شرايط محيطي قرار گيرد.

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

سینما و هنر

جهان