ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد پیاده کردن تعهدات برجام  وابسته است به  تعهدات هر دو کشور  به عهد خود است.