• صفحه اصلی
  • >
  • مقالات
  • >
  • ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه نام تجاری – عنصر مهم در بازاریابی محصولات

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه نام تجاری – عنصر مهم در بازاریابی محصولات

  • توسط admin
  • ۱۳۹۸-۰۷-۲۲

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه نام تجاری

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه  نام تجاری بر میزان اهمیت محصولات بسیار مهم و اساسی است. مشتریان ارزش یک کالا را به نام تجاری آن مربوط می دانند. نام تجاری می تواند پیام مثبت و یا منفی را به ذهن مشتری انتقال دهد و این بستگی به تبلیغات و برنامه های پیشبرد فروش،شهرت کالا و ارزیابی و تجارب استفاده از کالا در گذشته دارد. به طور خلاصه عوامل متعددی هستند که باعث می شوند تصور خاصی از کالا در ذهن مصرف کنندگان نقش بندد. یکی از عوامل مورد توجه شرکت های چند ملیتی که کالاهای خود را در سطح جهان تولید می کنند،تأثیری است که نام کشور سازنده در اذهان به جای می گذارد.

علائم فرعی محصولات

امروزه علائم فرعی محصولات ،دلیل اصلی قضاوت های اکثر خریداران محصولات است. این مساله هنگامی که امکان ارزیابی نام تجاری و یا برند  بر مبنای علائم اصلی جود نداشته باشد،از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور کلی ارزیابی از یک کشور با توجه به شرایط پارامترهای مطلوب و غیر مطلوب که نسبت به یک محصول خاص از یک کشور ارائه می شوند در ارزیابی محصولات مد نظر قرار می گیرد. این در حالی است که عوامل  مثل عوامل شناختی یا انگیزشی در میزان تاثیر کشور سازنده آن محصول مهم است.

عنصر مهم در بازاریابی محصولات

اﻣـﺮوزه ﺗـﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨـﯽ از ﮐـﺸﻮر سازنده نام تجاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ  اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺤﺼﻮﻻت در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ. از ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺸﻮر سازنده نام تجاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﮐﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﺧـﺎرﺟﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. ﻃﺒﯿﻌـﯽ اﺳـﺖ ادراک ﻣﻄﻠـﻮب و ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺴﺎب و ارﺗﺒﺎط آن ادراک، ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﮐﺸﻮر ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، اﯾﻦ ادراک ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ از ﮐﺸﻮر سازنده نام تجاری،در ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﻘـﺶ ﺗـﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
11 − 11 =


اخبار

سینما و هنر

جهان