آزمايش سه محوري خاک

  • توسط مدیر
  • ۱۳۹۸-۰۳-۲۰
انجام پایان نامه

هدف از انجام آزمايش سه محوري تعيين خصوصيات مقاومتي خاک شامل اطلاعات دقيق در ارتباط با اثرات محدود شدگي جانبي، فشار منفذي، زهکشي و تحکيم مي باشد. نمونه آزمايشگاهي به وسيله غشاء نازک محافظت شده و درون محفظه استوانه اي پلاستکي که معمولا با آب يا يا گلسيرين پر مي گردد، قرار مي گيرد. نمونه توسط فشار حاصل از سيال داخل محفظه بر غشا، تحت فشار محدود کننده قرار مي گيرد. فشار برگشتي بطور مستقيم در پايه تحتاني بر نمونه اعمال مي گردد و آن را اشباع مي کند و سپس نمونه ابتدا تحت تاثير فشار همه جانبه تحکيم مي يابد. به منظور ايجاد گسيختگي برشي در نمونه، تنش محوري را مي توان توسط اهرم بار قائم (که تحت عنوان تنش انحرافي ناميده مي شود) اعمال نمود. تنش محوري را مي توان با نرخ ثابت (کنترل تغيير شکل) يا به وسيله فشار هيدروليکي (کنترل تنش) تا زمان گسختگي نمونه اعمال نمود. بار محوري اعمالي (توسط اهرم بارگذاري) متناظر با تغيير شکل محوري مشخص، توسط يک سلول بار الکترونيکي يا حلقه شاهد يا کنترلي متصل به اهرم،اندازه گيري مي شود.همچنين فشار آب منفذي نيز اندازه گيري مي گردد. به صور کلي ۵ نوع آزمايش سه محوري موجود مي باشد:
 زهکشي نشده تحکيم نيافته (آزمايش UU)
 تحکيم يافته زهکشي نشده (آزمايش CU)
 تحکيم يافته زهکشي شده (آزمايش CD)
 تحکيم يافته زهکشي نشده با اندازه گيري فشار منفذي (CU)
 آزمايش هاي بارگذاري سه محوري سيکلي
در آزمايش UU در نمونه ها امکان زهکشي يا تحکيم قبل و يا حين آزمايش فراهم نمي گردد.(ASTM D2850) نتايج آزمايش هاي زهکشي نشده به درجه اشباع (S) نمونه ها وابسته مي باشد. در آزمايش CU که فشارهاي آب منفذي را نيز اندازه گيري مي شود، مناسبترين آزمايش بوده زيرا به اندازه گيري مستقيم مقاومت برشي زهکشي نشده (Su) براي حالت فشار سه محوري و پارامترهاي تنش موثر (C′ و ′φ ) مي پردازد. آزمايش هاي CD نيز اين پارامترها را ارائه مي دهند. آزمايش هاي سه محوري سيکلي در موارد بارگذاري مکرر يا سيکلي جهت تعيين مدول ارتجاعي و يا تحليل روانگرايي خاک ها مورد استفاده قرار مي گيرد.نتايج را مي توان بر حسب دواير تنش موهر کولمب و به منظور تعيين پارامترهاي مقاومتي ارائه نمود.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Solve : *
15 + 24 =


اخبار

سینما و هنر

جهان