دسته: معماری و شهرسازی

مديريت و ضایعات ترافيك

مديريت ترافيك مديريت ترافيك به كار بردن روشها و اقداماتي براي بهترين و بيشترين استفاده از امكانات و تأسيسات موجود، بهبود وضع راه­ها و افزايش ايمني بدون لطمه زدن...

توسعه پایدار

توسعه پایدار توسعه پایدار دارای تعاریف متعدد بوده و راهکارهای بسیاری در این زمینه ارائه گردیده است.  یکی از این تعاریف، تعریف کمیته “برنت لند” است: ...

مفهوم جامع مکانیابی و ساماندهی صنایع

مفهوم مکانیابی و ساماندهی نیز دارای ابعاد وسیع تر از صرف تعیین مکان و دفع اثرات زیست محیطی صنایع است . در واقع همان طور که از دو اصطلاح” مکانیابی” (...

بررسی مفهومی مسکن

برای مناسب سازی هر فضا برای انجام فعالیتهای مورد نظر، ابتدا باید فعالیت و رفتار مربوط به آن را به طور صحیح شناسائی کرد. این شناخت ما را با شرایط انجام هر فعالیت...

ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی علوم دیگر

ساختارگرایان در شهرسازی با باور به این که رفتارهای انسان را از پیش نمی‌توان پیش‌بینی کرد می‌کوشیدند تا دانش و جامعه شناسی ساختار را که ویلهم ایتای ارائه نموده ب...

ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی

ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی انسان برای اینکه خود را بهتر بشناسد نیاز به شناخت ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی از محیط اطراف خود دارد و این در صورتی است که تصویر ذ...

اخبار

سینما و هنر

جهان