نوشته های اخیر

مهارت های روانی در ورزشکاران 

مهارت های روانی در ورزشکاران  با پیشرفت علم روانشناسی بحث مهارتهای روانی در اجرای مهارت های ورزشی از اهمیت به سزایی برخوردار شده است و در حالی که قبلاً به اهمیت...

فرایند اضطراب جدایی قابل پیش بینی

فرایند اضطراب جدایی قابل پیش بینی چنانچه رفتارهای دلبستگی در کسب پاسخگویی و فرایند اضطراب جدایی قابل پیش بینی و تماس آرامش بخش از جانب مظاهر دلبستگی یا شکست موا...

معرفی زرتشت و مختصات آیین زرتشتی

معرفی زرتشت زندگی شخصی زرتشت به گفته مورخان ، در ۶۵۰۰ سال فبل از میلاد به دنیا آمد.سه روز به تولد زرتشت مانده خانه پوروشسب را نور فراگرفته بود و از همۀ خانه نور...

مصرف کنندگان ورزشی

مصرف کنندگان ورزشی رفتار مصرف کنندگان  ورزشی عبارت رفتار مصرف كنندگان  ورزشی به مثابه یک سفر است نه مقصد، ماهيت رفتار مصرف كننده در ورزش و رویدادهای ورزشی را تو...

اهميت و اثرات اجتماعی، اقتصادی كارآفريني در توسعه پايدار

 اهميت كارآفريني در توسعه پايدار اهميت و اثرات اجتماعی، اقتصادی كارآفريني در توسعه پايدار کشورها بسیار حائز اهمیت است. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱...

تحلیل گفتمان از منظر میشل فوکو

مفهوم گفتمان بحث در مورد گفتمان و تحلیل گفتمان به یک حوزه ارتباطی وفهم زبانی ، با خوانش وتفسیر درون متنی قابل فهم وتبیین می گردد. تحلیل گفتمان درهمه مباحثات جدی...

اصول نظریه دلبستگی

اصول نظریه دلبستگی دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ذاتی است اصول نظریه دلبستگی و تلاش برای جستجو و حفظ تماس با افراد مهم زندگی یک قاعده برانگیزاننده اولیه و ذاتی ...

روش هاي آماري اندازه ­گيري اثرات متقابل

روش هاي آماري اندازه ­گيري اثرات متقابل روش هاي آماري اندازه ­گيري اثرات متقابل چنانچه واريانس اثر متقابل GEI معني دار باشد چندين روش مختلف جهت اندازه­ گيري پاي...

اخبار

سینما و هنر

جهان