نوشته های اخیر

سعدی و مضامین اشعارش

سعدی و مضامین اشعارش خداپرستی و خضوع در قلمرو شعر کهن فارسی، نخستین موضوعی که از لحاظ ارزشهای اخلاقی اسلام، حائز اهمیت فراوان است، اندیشه یکتاپرستی و اعتقاد به ...

رئالیسم و فناوری هسته‌ای

رئالیسم و فناوری هسته‌ای از دیدگاه رئالسیم و فناوري هسته‌اي تفاوتی میان این فناوری و ساير فناوري‌ها تفاوت‌هاي عميقي وجود ندارد. از منظر رئالیسم هسته‌ای تا دهه ۱...

تعريف روانشناسی هنر

تعريف روانشناسی هنر تعريف  روانشناسی  هنر ، مطالعه حالات رواني هنرمند ، هنرشناس ، هنر پيشه و دوستدار  هنر زيبائي است. از  زمان  افلاطون و ارسطو ( فيلسوفان  يونا...

اشتیاق شغلی کارکنان

اشتیاق شغلی کارکنان اشتیاق شغلی کارکنان یک مفهوم نسبتاً جدید و گسترده در زمینۀ روانشناسی و مدیریت منبع انسانی است. توجه به اشتیاق شغلی در دل تحقیقات مربوط به فر...

تاثیر فعالیت های ورزشی بر سندرم پیش از قاعدگی

سندرم پیش از قاعدگی سندرم پیش از قاعدگی یا (PMS) عبارت است از رخداد دوره های ترکیبی از تغییرات بدنی ، روانی ، رفتاری با شدت کافی در مرحله لوتئال سیکل قاعدگی که ...

شناسایی و تشخیص تفاوت­ های مرتبط با مفاهیم کارآفرین، کارآفرینی، مدیر و سازمان 

شناسایی و تشخیص تفاوت­ های مرتبط با مفاهیم کارآفرین، کارآفرینی، مدیر و سازمان  شناسایی و تشخیص تفاوت های مرتبط با برخی از مفاهیم کارآفرین، کارآفرینی، مدیر و ساز...

ارزيابي عملكرد HSE

ارزيابي عملكرد HSE ارزيابي عملكرد، فرآيند به كارگيري و سنجش شاخص‌هايي است كه به كمك آنها از اجراي استراتژي‌ها براي نيل به اهداف سازماني، اطمينان حاصل مي‌شود. در...

صور خیال در شعر فارسی

تعریف صور خیال صور خیال ؛ یعنی شکل های مختلف تخیل که شعر را با مفهومی خیالی و تصویری همراه می سازد زیرا عنصر معنوی شعر در همۀ زبانها و در همۀ ادوار ، همین خیال ...

اخبار

سینما و هنر

جهان