بایگانی برچسب ها: ازدواج با دوام

نظریه های درباره ی طبقه بندی ازدواج های بادوام

نظریه های درباره ی طبقه بندی ازدواج های بادوام در نظریه های درباره ی طبقه بندی ازدواج های بادوام کوبر، و هاروف (۱۹۹۲،) معتقدند در موارد ازدواج های رضایت بخش منج...

اخبار

سینما و هنر

جهان