بایگانی برچسب ها: انواع آن

رئالیسم – واقع گرایی در ادب و هنر و انواع آن

تعاریفی برای رئالیسم رئالیسم: موپاسان برای رئالیسم این تعریف را می آورد: ” کشف و ارائه آنچه انسان معاصر واقعا هست. “. نبوغ نویسنده رئالیست در خیالبا...

اخبار

سینما و هنر

جهان