بایگانی برچسب ها: جنگ‌های کوچک

انگیزه سیاسی و تکنیک نظامی جنگ

انگیزه سیاسی و تکنیک نظامی جنگ انگیزه سیاسی و تکنیک نظامی در تمامی جنگ‌ها  در طول تاریخ همواره مطرح بوده است. گاهی تکنیک نظامی و انگیزه سیاسی در جنگ ها قابل تما...

جنگ‌های کوچک و دیگر خشونت‌های وحشیانه

جنگ‌های کوچک جنگ‌های کوچک و بحث در خصوص آن دیگر خشونت‌های وحشیانه را شامل میشود. در خصوص جنگ‌ها و دیگر اشکال خشونت هرگونه  تهدید یا استفاده از زور در همه درگیری...

اخبار

سینما و هنر

جهان