بایگانی برچسب ها: حل مساله

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی  معیوب می تواند از ادراکات نادرست ، تعمیم بیش از حد یا اطلاعات ناکافی یا غلط ناشی شوند. اح...

سبک حل مسأله

سبک حل مسأله افراد اغلب به اين دليل در مشکلی می مانند که سرسختانه تنها يکسبک حل مسأله برای مشکل خود به کار می برند.  هنگامی که اين راه حل عمل نمی کند آنها با تل...

اخبار

سینما و هنر

جهان