بایگانی برچسب ها: هوش شناختی

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی

حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی حل مسئله در دیدگاه یادگیری اجتماعی  معیوب می تواند از ادراکات نادرست ، تعمیم بیش از حد یا اطلاعات ناکافی یا غلط ناشی شوند. اح...

اخبار

سینما و هنر

جهان