بایگانی برچسب ها: کارمزد بانکی

کارمزد خدمات بانکی – افزایش کارمزد خدمات بانکی در کشور از امروز

بخشنامه بانک مرکزی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از امروز اول آذرماه کارمزد خدمات بانکی افزایش خواهد داشت. خدماتی مثل انتقال وجه از طریق پایا ...

کارمزد بانکی

کارمزد بانکی در اقتصاد غرب ، بهره و ربا  و کارمزد بانکی از یکدیگر تفکیک شده است. بهره بصورت ابزاری پذیرفته شده و ربا بصورت در صدی غیر منطقی و غیر منصفانه در مقا...

اخبار

سینما و هنر

جهان