دسته: مهندسی کشاورزی

اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط

اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط همیشه از مسائل مورد توجه به نژادگران برای تهیه ارقام اصلاح شده بوده است زیرا وجود اثرات متقابل ژنوتیپ × محیط، همبستگی بین فنوتیپ و ژن...

بررسی عملکرد دانه گندم

در بررسی صفات مرفو-فیزیولوژیک ۲۰ ژنوتیپ گندم امیدبخش زمستانه و بینابین (با کد C-79) در ۱۲ایستگاه تحقیقاتی اقلیم سرد کشور، مقدار شاخص برداشت ۴۵ درصد تعیین گردید....

ارقام گندم با عملکرد بالا و پایدار

دستیابی به ارقام گندم با عملکرد بالا و پایدار در مناطق مختلف از اهداف اصلی بسیاری از برنامه های به نژادی دنیاست. در همین راستاست که آزمایشات مقایسه عملکرد وسیعی...

شاخص برداشت

نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که در برنامه های به نژادی در طول قرن اخیر عامل اصلی در افزایش عملکرد دانه افزایش شاخص برداشت در ارقام پیشرفته بوده است نه اف...

روش­ هاي تجزيه چند متغيره

از روش هاي پارامتري پايداريروش ­هاي تجزيه چند متغيره می باشد که مطابق با عقيده كروسا سه هدف اصلي در اين نوع روش ­ها نهفته است: ۱- حذف باقيمانده ­ها از مجموعه دا...

روش ­هاي اندازه ­گيري اثرات متقابل

چنانچه واريانس اثر متقابل GEI معني دار باشد روش ­هاي محتلف جهت اندازه ­گيري اثرات متقابل و پايداري ژنوتيپ‌ها تا رسيدن به ژنوتيپ يا ژنوتيپ هاي پايدار قابل استفاد...

روش­ های كاهش اثرات متقابل ژنوتيپ­ و محيط

روش­ های كاهش اثرات متقابل ژنوتيپ­ و محيط وقتي واريته­ ها در محيط­ هاي گوناگون با يك ديگر مقايسه مي­شوند، وضعيت متقابلي نشان مي دهند اين امر سبب مي­شود كه بتوان...

اثر متقابل ژنوتيپ­ در محيط

اهميت اثر متقابل ژنوتيپ­ در محيط از نظر اصلاح گران: اثر متقابل ژنوتيپ  × محيط براي به نژادگر به دلايل زير داراي اهميت است: ۱- نياز به تهيه ارقام مناسب اهداف خاص...
عنوان ۲ از ۸«۱۲۳۴۵ » ...آخر »

اخبار

سینما و هنر

جهان