بایگانی برچسب ها: انواع کارمزد بانکی

کارمزد بانکی

کارمزد بانکی در اقتصاد غرب ، بهره و ربا  و کارمزد بانکی از یکدیگر تفکیک شده است. بهره بصورت ابزاری پذیرفته شده و ربا بصورت در صدی غیر منطقی و غیر منصفانه در مقا...

اخبار

سینما و هنر

جهان