بایگانی برچسب ها: بهشت زهرا

سه آرامستان‌ جدید – توسعه آرامستان در پایتخت با تکمیل ظرفیت بهشت زهرا

تکمیل ظرفیت بهشت زهرا سه آرامستان‌ جدید با توجه به تکمیل ظرفیت بهشت زهرا مقرر شده  است در پایتخت مکان یابی شود.  آمار قربانیان کرونا در روزهای اخیر نشان می دهد ...

اخبار

سینما و هنر

جهان