بایگانی برچسب ها: بوف کور

شرحی از بوف کور اثری از هدایت

شرحی از بوف کور بوف کور: داستان متشکل از دو بخش است که هر دو در موازات یکدیگرند . هر بخش نمود و جلوه ای از بخش دیگر است و عناصر آن را در خود منعکس می کند. ما با...

اخبار

سینما و هنر

جهان