بایگانی برچسب ها: توانایی افراد در سازمان

کیفیت کاری – توانایی افراد در سازمان

کیفیت کاری در پيش نگاشته هاي کیفیت کاری صاحب نظران مختلف به تبيين شاخص هاي كيفيت زندگي كاري از زواياي مختلف مبادرت كرده اند. اهم شاخص ها و الگو هاي ارايه شده در...

اخبار

سینما و هنر

جهان