بایگانی برچسب ها: سلامت روان

مفهوم بهنجاری و نابهنجاری

مفهوم بهنجاری و نابهنجاری از هر نقطه که به مفهوم بهنجاری و نابهنجاری بنگریم در می یابیم که مفاهیمی نسبی هستند و انحراف از یک هنجار ،هنجاری که مورد قبول باشد ممک...

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی

مهارت های مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی این نوع از  مهارت های مربوط به سلامت جسمانی / حفظ سلامتی شامل مهارت هایی هستند که   مربوط   به   رشد   حرکتی   و   ...

اخبار

سینما و هنر

جهان