بایگانی برچسب ها: شاعرین ایرانی

سیمین بهبهانی – تصاویر شاعرانه از دیدگاه او

سیمین بهبهانی شاعری با قلمی زنانه سیمین بهبهانی شاعری با قلمی به جد زنانه در ایجاد تصاویر شاعرانه ورای احساسات زنانه یا بهتر بگوییم خالی از این احساسات خاص، كه ...

اخبار

سینما و هنر

جهان