بایگانی برچسب ها: ناامنی خاورمیانه

حل منازعات هویتی در خاورمیانه

 منازعات هویتی در خاورمیانه امروزه و در آغاز دو دهه قرن ۲۱ ماهیت  منازعات هویتی در خاورمیانه و  تهدیدات در منطقه و در سطح جهانی تحول اساسی داشته است.  در خصوص م...

اخبار

سینما و هنر

جهان